13, అక్టోబర్ 2020, మంగళవారం

Is this what every father's situation is like? | Everyone should read! | ప్రతి తండ్రి పరిస్థితి ఇంతేనేమో? | కళ్ళు చమర్చే కథ | ప్రతి ఒక్కరూ చదవాల్సిందే!

*హోటల్ యజమాని విస్తరి వేసి అన్నం వడ్డించడానికి వంగినప్పుడు ఆ వ్యక్తి అడిగాడు.....*
*భోజనానికి ఎంత తీసుకుంటారు......*
*యజమాని చెప్పాడు...*
చేపల పులుసుతో అయితే 50 రూపాయలు, 
*అవి లేకుండా అయితే 20 రూపాయలు....*
*ఆ వ్యక్తి తన చిరిగిన చొక్కా జేబులోనుండి నలిగి ,ముడతలుపడిన 10 రూపాయల నోటు తీసి యజమాని వైపు చెయ్యి చాచాడు....*
*నా చేతిలో ఈవే ఉన్నాయి..*
*వీటికి ఎంతవస్తే అంతే పెట్టండిచాలు....ఉత్తి అన్నమైనా ఫరవాలేదు...*
*కాస్త ఆకలి తీరితే చాలు.*
*నిన్నటి నుండి ఏమీ తినలేదు...*
*ఆ మాట చెప్పడానికి ఆయన మాటలు తడబడుతున్నాయి. గొంతు వణుకుతోంది....*
*హోటల్ యజమాని చేపల పులుసు తప్పించి అన్నీ ఆయన విస్తరిలో వడ్డించాడు.*
*నేను ఆయన భోజనం చేయడాన్ని చూస్తు నిలబడ్డాను....* ఆయన కంటినుంది కన్నీళ్లు సన్నగా జారుతున్నాయి.వాటిని తుడుచుకుంటూ చిన్న పిల్లడిలా నెమ్మదిగా భోజనం చేస్తున్న ఆయన్ని, ప్రక్కన కూర్చున్నవ్యక్తి అడిగాడు....*