7, మే 2015, గురువారం

నిజం కాదా?

మనకి మనం స్వతహాగా ఏదైనా పని సృష్టించుకో గలిగినప్పుడే ఎక్కువగా ఆనందం అనుభవిస్తాం. - అహ్మద్ చౌదరి.