4, మార్చి 2015, బుధవారం

నా మనో డైరీ మళ్లీ రాస్తాను.

నా బిజీ పనుల వల్ల, సాక్ష్యం గ్రూప్ పని వల్ల నా పర్సనల్ బ్లాగైన దీనిని పూర్తిగా పట్టించుకోవడం మానివేసాను. ఇందులో నా అనుభవాలు, అనుభూతులు, ఆలోచనలు వ్రాయడం అన్నా, నేను చదివే సాహిత్య పుస్తకాలను పరిచయం చేయాలన్నా నాకెంతో ఇష్టం. ఈసారి నా డైరీ ని అశ్రద్ధ చేయను.