28, మార్చి 2014, శుక్రవారం

తప్పనిసరి

         తన గురించి తను ఆలోచించుకోవటమంటే పగటి కలలు కనటం కాదు.అసాధ్యమైన పనులలో విజయాన్ని ఊహించటం పగటికల.సాధ్యమైన విజయాలని ఎలా సాధించాలి అని ఆలోచించటం వాస్తవమైన కల.ఈ తేడా తెలుసుకోగలిగి వుండాలి.
         తొందర  తొందరగా మెట్లు ఎక్కి పైకి వెళ్లిపోదాం అన్న ఆశ ఒక్కోసారి కాలుజారేలా చేస్తుంది అదే మనం తెలుసుకోవలసింది.